100% top kwaliteit!

Skip to Main Content »

Uw winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Degoedkoopstevlag.nl is een handelsnaam van Special-T BV welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Tiel onder nummer: 110.31.817.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Special-T BV gevestigd in Beuningen

1. Definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Special-T BV. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Special-T BVen op alle overeenkomsten tussen de klant en Special-T BV. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Let op! Aangezien drukwerk een "maat product" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de klant en Special-T BVkomt tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Special-T BV,

4. Annulering

Wil de klant de met Special-T BV gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Special-T BV een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Special-T BV schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren als de geplaatste order reeds in werking is. Na annulering brengt Special-T BV bij de klant in sommige gevallen een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van de stof zijn toegestaan.

6. Prijs, betaling

Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

7. Levering, vervoer

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 08.00-17.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Special-T BV. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.2 Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.3 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Special-T BV de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Special-T BV zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Special-T zich van de goederen ontdoet.

8. Waartoe de overeenkomst Special-T BV verplicht, reclame

8.1 Special-T BV zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Special-T BV staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Special-T BV geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Special-T BV heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.

8.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft Special-T BV het recht om de klacht af te wijzen en is Special-T niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Als Special-T BV de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Special-T BV het betreffende drukwerk aan Special-T BV retourneren. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens Special-T BV terecht was of niet.

8.6 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Special-T BV de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Special-T BV, kan Special-T BV kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

9. Beperking van aansprakelijkheid van Special-T BV

9.1 De aansprakelijkheid van Special-T BV in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Special-T BV.

9.3 Special-T BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van Special-T BV is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Special-T BV, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Special-T.

9.5 Special-T BV is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5. Special-T BV is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

10. Eigendomsvoorbehoud

Special-T BV blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Special-T BV heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.

11. Inbreuk op rechten van derden

De klant staat er jegens Special-T BV voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Special-T BV alle schade en nadeel die Special-T BV lijdt indien en doordat het door Special-T BV geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Special-T BV tegen aanspraken van derden op dit punt. Special-T BV heeft het recht om proefdrukken te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

12. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Special-T BV in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Special-T BV indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Special-T BV.